04. Kỹ năng dạy học online

Hướng dẫn cách bạn có thể nói lưu loát và dễ dàng trước máy quay. Học các tips khác nhau để nói lưu loát, rõ ràng và nhớ được những gì cần nói.

04. Kỹ năng dạy học online