02. Khảo sát & Chiến lược

Học các nguyên tắc tạo bất kỳ một chương trình coaching hay nội dung khoá học như nghiên cứu ngách, xây dựng kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu thị trường, chiến lược giá, bán hàng, phát triển team.

02. Khảo sát & Chiến lược