Điều khoản & hỗ trợ khoá học

Điều khoản & Hỗ trợ
  Add a header to begin generating the table of contents

  1.0 Về khoá học

  Bao gồm

  Điều kiện

  2.0 Hỗ trợ

  2.1 Gói coaching 1:1

  Bao gồm

  Điều kiện

  2.2 Hỗ trợ website

  Bao gồm

  Với gói Starter (50 triệu):
  Với gói Pro (100 triệu):

  Điều kiện

  2.3 Hỗ trợ qua group Facebook học viên

  Bao gồm

  Điều kiện

  2.4 Group live coaching độc quyền

  Bao gồm

  Điều kiện

  2.5 Gói PR khoá học học viên

  Bao gồm

  Điều kiện

  3.0 Chính sách hoàn tiền

  4.0 Các quy định khác

  5.0 Dịch vụ Do With You & Do For You

  Điều kiện

  6.0 Bản quyền

  Điều kiện